, July 21, 2024

Flutter Tutorial 2021 #9 - So sánh Material vs Cupertino Style trong ứng dụng Flutter

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Sep 02, 2021

Trường phái thiết kế Material và Cupertino là gì? Và nó ứng dụng như thế nào trong dự án mobile của bạn?Hãy tìm hiểu điều đó thông qua video dưới đây nhé!

  •   1 min read
Flutter Tutorial 2021 #9 - So sánh Material vs Cupertino Style trong ứng dụng Flutter

Bài viết liên quan