, April 17, 2024

Làm việc với JSON & Serialization trong Flutter

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 20, 2021

JSON là một định dạng để chuyển dữ liệu qua web và hơn nữa. Mọi lập trình viên sẽ gặp vấn đề: làm cách nào để parse JSON thành một object?

  •   4 min reads
Làm việc với JSON & Serialization trong Flutter

Bài viết liên quan