, June 14, 2024

Good News: Windows 11 đang chuyển sang mô hình cập nhập hằng năm

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 18, 2021

Windows 11 đang chuyển sang mô hình cập nhập hằng năm. Nó có ý nghĩa hơn nhiều so với các bản cập nhập nữa năm một lần.

  •   3 min reads
Good News: Windows 11 đang chuyển sang mô hình cập nhập hằng năm

Bài viết liên quan