, July 21, 2024

Flutter web đã chạy ổn định hơn từ Flutter 2.0

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jul 11, 2021

Tầm nhìn của chúng tôi đối với Flutter là trở thành một framework UI di động để xây dựng trải nghiệm ứng dụng tuyệt vời trên bất kỳ nền tảng nào. Hôm nay, như một phần của Flutter 2, chúng tôi thông báo rằng Flutter đã hỗ trợ web đạt đến mức ổn định.

  •   17 min reads
Flutter web đã chạy ổn định hơn từ Flutter 2.0

Bài viết liên quan