Lập trình Go cơ bản – Syntax và tiêu điểm ngôn ngữ