, June 14, 2024

Data Analysis with Excel: Solver

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

Excel có một công cụ được gọi là solver cung cấp các lệnh và các tính năng tùy chỉnh để giải quyết các vấn đề quyết định.

  •   25 min reads
Data Analysis with Excel: Solver

Bài viết liên quan