, October 01, 2023

Data Analysis with Excel: What-If Analysis

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

What-If Analysis trong Excel cho phép bạn thử các giá trị (scenarios) khác nhau cho các công thức.

  •   15 min reads
Data Analysis with Excel: What-If Analysis

Bài viết liên quan