, September 22, 2023

Database là gì? Có những loại database nào và ứng dụng


Database (cơ sở dữ liệu) là tập hợp dữ liệu có tổ chức được lưu trữ và truy xuất trên thiết bị điện tử thông qua việc sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS)

  •   21 min reads
Database là gì? Có những loại database nào và ứng dụng

Bài viết liên quan