, June 14, 2024

Prompt Engineering là gì? Tìm hiểu về Prompt Engineer


Prompt Engineering là quá trình thiết kế prompt để mô hình generative AI có thể hiểu và diễn giải, nhằm tạo ra kết quả mong muốn.

  •   22 min reads
Prompt Engineering là gì? Tìm hiểu về Prompt Engineer

Bài viết liên quan