, September 22, 2023

Prompt Engineering là gì? Prompt Engineer là ai?


Prompt Engineering là quá trình thiết kế prompt để mô hình generative AI có thể hiểu và diễn giải, nhằm tạo ra kết quả mong muốn.

  •   20 min reads
Prompt Engineering là gì? Prompt Engineer là ai?