, July 21, 2024

Kỹ năng hợp tác - làm việc nhóm trong lập trình

  • Viết bởi  Pum
  •  Sep 16, 2023

Kỹ năng hợp tác (collaboration skills) là tập hợp các kỹ năng mà bạn có thể sử dụng để làm việc cùng mọi người cùng công ty như việc chia sẻ ý tưởng, thông tin, sự tương tác với các thành viên...

  •   8 min reads
Kỹ năng hợp tác - làm việc nhóm trong lập trình

Bài viết liên quan