, April 19, 2024

28 loại biểu đồ thông dụng trong Trực Quan Hóa Dữ Liệu

  • Viết bởi  Pum
  •  Sep 16, 2023

Trực quan hóa dữ liệu đơn giản hơn nếu bạn nắm vững các loại biểu đồ thông dụng. Khám phá các loại biểu đồ hữu ích trong Data Visualization nhé.

  •   17 min reads
28 loại biểu đồ thông dụng trong Trực Quan Hóa Dữ Liệu

Bài viết liên quan