, March 02, 2024

Financial Analyst là gì? Vai trò, Kỹ năng và Thị trường tuyển dụng

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Sep 04, 2023

Financial Analyst hay còn gọi là Phân Tích Viên Tài Chính, là một trong những vị trí quan trọng trong lĩnh vực tài chính

  •   9 min reads
Financial Analyst là gì? Vai trò, Kỹ năng và Thị trường tuyển dụng

Bài viết liên quan