, July 21, 2024

So sánh Data Scientist, Data Engineer và Data Analyst

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Sep 09, 2023

Data Scientist, Data analyst và Data engineer khác nhau như thế nào? Cùng học cách phân biệt vai trò và tầm quan trọng của từng vị trí nhé.

  •   16 min reads
So sánh Data Scientist, Data Engineer và Data Analyst

Bài viết liên quan