, July 21, 2024

Thống kê mô tả - Các bước thực hiện một cách chi tiết - Phần 1


Cơ bản về thống kê chia ra làm 2 nhánh là thống kê mô tả (Descriptive Statistics) và thống kê suy luận (Inferential Statistics)

  •   11 min reads
Thống kê mô tả - Các bước thực hiện một cách chi tiết - Phần 1

Bài viết liên quan