, April 19, 2024

Kỹ thuật lấy mẫu trong thống kê mà một DA không nên bỏ qua

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Apr 29, 2022

Trong bài này mình sẽ liệt kê khái niệm về các phương pháp lấy mẫu hiện có, việc chọn mẫu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả phân tích và những suy luận của bạn

  •   10 min reads
Kỹ thuật lấy mẫu trong thống kê mà một DA không nên bỏ qua

Bài viết liên quan