, April 19, 2024

Big data là gì? Mối liên hệ giữa big data và data analytics.

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Aug 12, 2021

Big data là một thuật ngữ mô tả khối lượng dữ liệu lớn, rất khó quản lý (có cấu trúc, không cấu trúc và bán cấu trúc). Big data có thể được phân tích để tìm hiểu thông tin về insight của khách hàng giúp việc đưa ra các quyết định về chiến lược kinh doanh trở nên hiệu quả hơn.

  •   13 min reads
Big data là gì? Mối liên hệ giữa big data và data analytics.

Bài viết liên quan