, April 17, 2024

Data Scientist là gì? Làm sao để trở thành Data Scientist

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Mar 13, 2022

Data Scientist là những người thu thập, phân tích và trình bày insight từ các tập dữ liệu lớn, bất kể nó có cấu trúc hay không.

  •   8 min reads
Data Scientist là gì? Làm sao để trở thành Data Scientist

Bài viết liên quan