, July 21, 2024

Mobile & Web UI Kit For Flutter (100+ screens)


Hello mọi người, vô tình lướt lướt vòng vòng thì mình tìm thấy được 1 link Github repository vô cùng hữu ích dành cho Flutter developer. Author đã và đang hoàn thiện bộ UI Kit để xây dựng hơn 100 screen các ứng dụng phổ biến như Chat App, Music App, Social App,...

  •   2 min reads
Mobile & Web UI Kit For Flutter (100+ screens)