, July 20, 2024

Fungible & Nonfungible Token: Sự khác biệt là gì?


Sự quen thuộc với khái niệm về khả năng thay thế trong kinh tế học có thể giúp người ta hiểu rõ hơn về các fungible và nonfungible tokens. Sự khác biệt duy nhất là các token tiền điện tử thể hiện đặc tính thay thế của chúng thông qua một tập lệnh mã.

  •   13 min reads
Fungible & Nonfungible Token: Sự khác biệt là gì?

Bài viết liên quan