, April 19, 2024

Cohort Analysis là gì? Ứng dụng phân tích Customer Retention

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Aug 22, 2023

Cohort Analysis là gì? Vì sao Cohort Analysis lại quan trọng khi phân tích dữ liệu? Cách ứng dụng Cohort Analysis vào phân tích Customer Retention ra sao?

  •   8 min reads
Cohort Analysis là gì? Ứng dụng phân tích Customer Retention

Bài viết liên quan