, June 14, 2024

Hiểu cách Golang cấp phát bộ nhớ để tối ưu hiệu năng


Golang cấp phát bộ nhớ như thế nào trên heap và stack? Làm thế nào để biết được bộ nhớ được cấp phát ở đâu? Cách Tối ưu chương trình Golang

  •   13 min reads
Hiểu cách Golang cấp phát bộ nhớ để tối ưu hiệu năng