, March 02, 2024

Data Visualization là gì? Ví dụ minh họa về Data Visualization

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 16, 2022

Data Visualization hay còn gọi trực quan hóa dữ liệu là việc biểu diễn thông tin và dữ liệu dưới dạng chart, plots, infographics,...

  •   14 min reads
Data Visualization là gì? Ví dụ minh họa về Data Visualization

Bài viết liên quan