, July 20, 2024

Bitbucket là gì? GitHub là gì? So sánh Bitbucket và GitHub

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 18, 2022

Sự khác biệt giữa Bitbucket và GitHub là: Bitbucket chủ yếu sử dụng cho private repositories trong khi GitHub sử dụng cho public repositories.

  •   5 min reads
Bitbucket là gì? GitHub là gì? So sánh Bitbucket và GitHub

Bài viết liên quan