, June 14, 2024

10 thuật ngữ chính trong Data Visualization bạn cần biết

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 11, 2022

Data Visualization có thể khó với bạn đặc biệt là các thuật ngữ chuyên ngành. Bài viết này tổng kết lại 10 thuật ngữ chính mà bạn cần biết.

  •   5 min reads
10 thuật ngữ chính trong Data Visualization bạn cần biết

Bài viết liên quan