, April 19, 2024

Top 7 chart sử dụng nhiều nhất trong Data Visualization

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 10, 2022

7 loại charts dưới đây được sử dụng phổ biến và rộng rãi nhất vì dễ xây dựng và khả năng diễn giải tốt hơn.

  •   6 min reads
Top 7 chart sử dụng nhiều nhất trong Data Visualization

Bài viết liên quan