, May 28, 2024

Data Envelopment Analysis (DEA) là gì? Giải thích dễ hiểu

  • Viết bởi  Van Anh
  •  Apr 02, 2024

Data Envelopment Analysis hay Phân tích hiệu suất dữ liệu là một kỹ thuật đo lường hiệu suất dùng để đánh giá hiệu quả các đơn vị ra quyết định

  •   17 min reads
Data Envelopment Analysis (DEA) là gì? Giải thích dễ hiểu

Bài viết liên quan