, June 14, 2024

Secondary data là gì? Phương pháp phân tích, nguồn và các ví dụ minh họa

  • Viết bởi  Pum
  •  Feb 10, 2022

Các công cụ phổ biến được sử dụng để thu thập dữ liệu thứ cấp như: bot, thiết bị, thư viện,... Ưu và nhược điểm của dữ liệu thứ cấp...

  •   17 min reads
Secondary data là gì? Phương pháp phân tích, nguồn và các ví dụ minh họa

Bài viết liên quan