, July 20, 2024

Sử dụng Remix để viết Smart Contract đầu tiên


Trong bài viết này, em sẽ giới thiệu với mọi người Remix - một IDE nổi tiếng hỗ trợ chúng ta trong quá trình tìm hiểu, làm việc với ngôn ngữ lập trình Solidity và viết thử , deploy Smart Contract đầu tiên.

  •   7 min reads
Sử dụng Remix để viết Smart Contract đầu tiên

Bài viết liên quan