, June 14, 2024

Hướng dẫn custom RenderObject của riêng bạn

  • Viết bởi  Nguyên
  •  Feb 11, 2022

Khi "khám phá" source code Flutter, bạn sẽ phát hiện ra rằng phần lớn các widget không sử dụng composition hay CustomPaint. Thay vào đó, chúng sử dụng RenderObject

  •   25 min reads
Hướng dẫn custom RenderObject của riêng bạn

Bài viết liên quan