, May 28, 2024

Concurrency pattern trong Go - Phần 2


Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 3 pattern quan trọng khác, bao gồm: or channel, xử lý lỗi và pipeline.

  •   7 min reads
Concurrency pattern trong Go - Phần 2

Bài viết liên quan