, July 20, 2024

Concurrency pattern trong Golang - Phần 1


Trong lập trình Go, concurrency pattern là những kỹ thuật thiết kế giúp quản lý và tổ chức code cho các tác vụ chạy đồng thời, tận dụng tối đa khả năng xử lý đồng thời của hệ thống.

  •   8 min reads
Concurrency pattern trong Golang - Phần 1

Bài viết liên quan