, June 14, 2024

Data Analysis with Excel: Tables

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách chèn (insert), sắp xếp (sort), lọc (filter) cũng như cách hiển thị tổng hàng (total row) ở cuối mỗi tables.

  •   12 min reads
Data Analysis with Excel: Tables

Bài viết liên quan