, July 20, 2024

Data Analysis with Excel: Pivot Tables

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

Pivot Tables là một công cụ mạnh mẽ để tính toán, phân tích dữ liệu trong Excel, cho phép bạn so sánh và là xu hướng trong dữ liệu của mình.

  •   20 min reads
Data Analysis with Excel: Pivot Tables

Bài viết liên quan