, June 14, 2024

Data Analyst with Excel: Conditional Formatting

  • Viết bởi  Pum
  •  Aug 25, 2022

Conditional Formatting trong Excel cho phép bạn highlight các ô với một màu sắc nhất định. Màu sắc đó sẽ phụ thuộc vào giá trị của ô đó.

  •   17 min reads
Data Analyst with Excel: Conditional Formatting

Bài viết liên quan