, September 22, 2023

CSS: Sự khác nhau giữa Flexbox và Grid


Flexbox là cách sắp xếp các phần tử theo bố cục một chiều (ngang hoặc dọc). Grid là cách thức để xây dựng hệ thống layout theo hai chiều ngang và dọc.

  •   21 min reads
CSS: Sự khác nhau giữa Flexbox và Grid

Bài viết liên quan