, July 20, 2024

Flutter cơ bản: Xây dựng App có nhiều màn hình

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Jul 23, 2021

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng ứng dụng với nhiều màn hình trong Flutter bằng cách sử dụng Navigation, truyền dữ liệu giữa các màn hình với thông qua các ruotes

  •   11 min reads
Flutter cơ bản: Xây dựng App có nhiều màn hình

Bài viết liên quan