, July 20, 2024

Flutter cơ bản: Hiểu về Dart

  • Viết bởi  Chau Le
  •  Jul 23, 2021

Dart là một ngôn ngữ hướng đối tượng có kiểu dữ liệu tĩnh (static typed). Một biến không có giá trị sẽ có giá trị null theo mặc định

  •   11 min reads
Flutter cơ bản: Hiểu về Dart

Bài viết liên quan