, June 14, 2024

Khai báo biến, scope và hoisting trong JavaScript


Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách khai báo biến trong JavaScript, khái niệm scope là gì? hoisting là gì? chúng ta bắt đầu thôi

  •   7 min reads
Khai báo biến, scope và hoisting trong JavaScript

Bài viết liên quan