, July 21, 2024

Flutter không còn là một framework đa nền tảng, mà còn hơn thế nữa

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Nov 01, 2021

Một trong những điều quan trọng trong Flutter hiện nay là khả năng xây dựng ứng dụng cho một trong sáu nền tảng: iOS, Android, Mac, Windows, Linux và web

  •   5 min reads
Flutter không còn là một framework đa nền tảng, mà còn hơn thế nữa

Bài viết liên quan