, July 20, 2024

Middleware là gì? Ứng dụng middleware cho REST API


Middleware là phần mềm trung gian để kết nối các thành phần trong hệ thống và phần mềm. Middleware nằm giữa Request và Response trong backend

  •   5 min reads
Middleware là gì? Ứng dụng middleware cho REST API

Bài viết liên quan