, June 14, 2024

Data Driven Growth (P.2): Phân khúc khách hàng theo RFM

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 14, 2022

Chúng ta sẽ tập trung vào sự phân khúc khách hàng. Lúc này sẽ có nhiều bạn đặt ra câu hỏi, tại sao chúng ta cần phải thực hiện giai đoạn này?

  •   11 min reads
Data Driven Growth (P.2): Phân khúc khách hàng theo RFM

Bài viết liên quan