, May 28, 2024

Data Driven Growth (P.3): Dự đoán giá trị vòng đời khách hàng

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 14, 2022

Chúng ta nên theo dõi một trong những số liệu quan trọng nhất đó là: giá trị vòng đời của khách hàng (Customer Lifetime Value).

  •   12 min reads
Data Driven Growth (P.3): Dự đoán giá trị vòng đời khách hàng

Bài viết liên quan