, June 14, 2024

Data Driven Growth (P.4): Dự đoán lòng trung thành của khách hàng - Churn Prediction

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jun 15, 2022

Tỷ lệ giữ chân là dấu hiệu cho thấy sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường. Công cụ mạnh mẽ để cải thiện tỷ lệ này là Churn Prediction.

  •   12 min reads
Data Driven Growth (P.4): Dự đoán lòng trung thành của khách hàng - Churn Prediction

Bài viết liên quan