, April 19, 2024

Data Driven Growth (P.5): Dự đoán ngày mua hàng tiếp theo của khách hàng

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 15, 2022

Dự đoán ngày mua hàng tiếp theo của khách hàng. Điều gì sẽ xảy ra nếu một khách hàng mua hàng sau 7 ngày?

  •   14 min reads
Data Driven Growth (P.5): Dự đoán ngày mua hàng tiếp theo của khách hàng

Bài viết liên quan