, June 14, 2024

Data Driven Growth (P.6): Dự đoán doanh số - Predicting Sales

  • Viết bởi  Kieu Hoa
  •  Jun 15, 2022

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tập trung vào phương pháp Long Short-term Memory (LSTM), một phương pháp phổ biến nếu bạn sử dụng Deep Learning.

  •   10 min reads
Data Driven Growth (P.6): Dự đoán doanh số - Predicting Sales

Bài viết liên quan