, October 01, 2023

Data Driven Growth (P.7): Các mô hình đáp ứng thị trường

  • Viết bởi  Pum
  •  Jun 15, 2022

Làm thế nào để tăng doanh số bán hàng của mình lên? Nếu hôm nay chúng ta giảm giá, liệu sẽ có bao nhiêu khách hàng mua hàng?

  •   13 min reads
Data Driven Growth (P.7): Các mô hình đáp ứng thị trường

Bài viết liên quan