, March 02, 2024

Phân loại khách hàng theo RFM - RFM Segmentation

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Jul 10, 2021

Vì sao phải cần phân loại khách hàng? Bởi vì bạn không thể đối xử với họ giống như nhau, sử dụng cùng một loại nội dung, cùng một kênh truyền thông và cùng độ ưu tiên

  •   8 min reads
Phân loại khách hàng theo RFM - RFM Segmentation

Bài viết liên quan