, May 28, 2024

Natural Language Processing (NLP) là gì và ứng dụng của NLP?

  • Viết bởi  Nga Vu
  •  Jan 20, 2022

Natural Language Processing (NLP) là một lĩnh vực liên quan đến sự tương tác giữa máy tính và ngôn ngữ tự nhiên của con người

  •   8 min reads
Natural Language Processing (NLP) là gì và ứng dụng của NLP?

Bài viết liên quan