, May 28, 2024

SocketIO là gì? Top 10 lý do nên chọn Socket.IO

  • Viết bởi  Khiem.
  •  Sep 20, 2023

Socket.IO là một thư viện cho phép kết nối với độ trễ thấp, hai chiều và hoạt động trên hướng sự kiện giữa client và server

  •   15 min reads
SocketIO là gì? Top 10 lý do nên chọn Socket.IO

Bài viết liên quan