, May 28, 2024

Sự khác nhau giữa Website và Web App

  • Viết bởi  Pum
  •  Oct 31, 2022

Website là một nhóm các trang web có chứa hình ảnh, âm thanh... được liên kết với nhau, có thể truy cập toàn cầu và chỉ có một tên miền duy nhất.

  •   5 min reads
Sự khác nhau giữa Website và Web App

Bài viết liên quan